مثبت اندیشی
توسط : حامد...
 

                              

مثبت اندیشی

همان طور كه مي دانيد ، مسايل عادی روزانه بسياری از افراد را از پا انداخته است. اين گونه افراد پيوسته  در حال  كشمكش و ناليدن هستند و از « شانس بد » شكايت دارند البته ممكن است پديده ای به نام « شانس بد » در زندگی وجود داشته باشد، اما با برخورداری از يك روحيه سالم،وفراگيری روشهای صحيح می توانيم نه تنها اين بد بياری ها را مهار ، بلكه آينده خود را تعيين و پيش بينی كنيم .

با بكارگيری اصول و دستورات ارائه شده در ذيل می توانيم ، شرايط زندگی خود را به نحوی مطلوب و رضايت بخش تغيير داده يا تعديل كنيم و شخصيتی محبوبتر ، محترمتر و دوست داشتنی تر داشته باشيم .

به خود ايمان و اعتماد داشتن :

عدم اعتماد به نفس ، ظاهراً يكي از مسايلی است كه قريب به اكثريت مردم امروزه گرفتارآن هستند ، يكي از دانشگاهها ضمن يك همه پرسی از ششصد دانشجو از آنها خواسته بود مشكلترين مسئله شخصي خود را بنويسند ، هفتادوپنج درصد از آنان نداشتن اعتماد به نفس را مشكل اساسی خود مطرح كرده بودند ، احساس خود كم بينی و ناامنی يكي از علتهای مهم عدم اعتماد به نفس مي باشد ما احساس ايمنی يا ناامنی را با نگرشی كه نسبت به امور داريم ،در خود ايجادمی كنيم . اگر افكارمان پيوسته متوجه رخدادهای بد و غير منتظره باشد تمام مدت احساس ترس و ناامنی خواهيم كرد و بدتر از همه اينكه مشغوليت ذهنی ممكن است سبب شود آنچه از آن وحشت داريم اتفاق بيفتد . برای بالابردن حس اعتماد  به  نفس ،  تلقينهای  مكرر مثبت  اند يشی به ذهن ، كمال اهميت را دارد ، اگر ذهن شما لبريز از افكار منفی و بدبينانه باشد ، علتش اين است كه اين باورها در طی ساليان دراز بر افكار شما مستولی بوده است پس يك رشته عقايد مثبت و اميدوار كننده بايد در ذهن جايگزين شود اين ميسر نيست مگر با تلقين مكرر اين عقايد به ذهن ، روزی ده بار جمله زير را با صدای بلند به خود تلقين كنيد «من مي توانم به كمك خدايی كه به من نيرو می بخشد به انجام هر كاری موفق شوم » اين جمله معجزه آفرين قويترين پادزهر برای درمان خود كم بينی می باشد.

- داشتن ذهن آرام :

يكی از شيوه های مهم و اساسی برای كسب آرامش ، تخليه ذهن است . جهت تزكيه فكر ، تخليه ذهن را روزی دوبار يا حتی بيشتر توصيه مي كنند . چه خوب است ذهنمان راازترسها،نفرتها،نا امنيها،تأسفها و احساس گناه خالی كنيم.اگر اين كاررا آگاهانه انجام دهيم سبب آرامش خاطرمان خواهدشد.آياتجربه كرده ايد كه پس از درد دل كردن وبازگويی مسايلي كه بر ذهنتان سنگينی مي كرد به دوست خود چقدر احساس سبكی و آرامش كرده ايد . ما همواره شاهد اين واقعيت هستيم كه برای مردم بسيار مهم است كه بتوانند با راحتی و اطمينان افكاری را كه آزارشان می دهد برای دوست مورد اعتمادی بازگو كنند.

يكي ديگر از راههايی كه به ذهن آرامش مي دهد سكوت است هركس در شبانه روز حداقل به پانزده دقيقه سكوت كامل نياز دارد . هر روز به مدت پانزده دقيقه به گوشه خلوت و بی صدايی رفته بنشيند يا دراز بكشد و سكوت اختيار كنيد . نه چيزی بنويسيد و نه چيزی بخوانيد و سعی كنيد كمتر فكر كنيد.

نكته بعدی جهت داشتن ذهن آرام ، جای دادن افكار تسكين دهنده در ذهن است ، منظره آرام بخشی را كه در گذشته ديده ايد در ذهن تان مجسم كنيد. امواج ملايم آب ، يا شب مهتابی ، غروب آفتاب در قلب افق ،… مي توانند از جمله مناظر آرام بخشی باشند . كه مجسم كردن آنها در ذهن ، تاثير مثبت و سازنده ای خواهد داشت.

تلقين كلمات آرام بخش همچون كلمه« آرامش » «صفای درون »خواندن اشعار و كتب دينی حذف گفتگوهای منفی و نااميد كننده از جمله عوامل مهم و مثبت جهت ايجاد آرامش ذهن مي باشد .

- نحوه فكر كردن :

افكار ما و نحوه فكر كردنمان تاثير بی چون و چرايی روی قوای جسممان دارد اگر ذهنتان به شما بگويد كه خسته هستيد ، ساخت بدنی ، اعصاب و عضلات هم اين واقعيت را مي پذيرند اگر ذهن شما واقعاً علاقمند به انجام كاری باشد . شما می توانيد بدون وقفه به آن كار ادامه دهيد . مذهب افكارما را به نظم در می آورد و از طريق ذهن به ما كمك مي كند وقتی ذهن را از ايمان لبريز می كنيم در واقع آن را برای كسب انرژی توانا می سازيم با اتكاء به ايمان می توان فعاليتهای خارق العاده ای انجام داد.  چرا كه از اين پشتيبان معنوی و منبع قدرت الهی بهره منديم .معروف است كه افكار روح دارند، و دارای قدرت و پويايی واقعي هستند با توجه به قدرتی كه افكار روحی افعال و اعمال انسان اعمال می كنند ، می توان نتيجه گرفت هر فرد مي تواند خود را در داخل يا خارج از موفقيت ويژه ای تصور كند ، شما می توانيد با افكار بيمار گونه خود را مريض و با استفاده از افكار سالم خود را سالم بپنداريد . موقعيتهايی كه شما برای خود فراهم می سازيد ، همواره ناشی ا زطرز تفكرتان است  اگر خوب  فكر كنيد.  برايتان  خوب پيش  می آيدواگر بد فكركنيد بد  پيش می آيد.اين بيشتر و اغلب افكار ما هستند كه اوضاع را فراهم می آورند ، تا موقعيتها افكار را ،اگر مثبت فكر كنيد نيروهای مثبتی را به كار می اندازيد كه نتايج مثبتی به بار می آورد . افكار مثبت جوی فراهم می سازند كه متناسب با آن جو نتايج مثبتی به بار می آيد حالا اگر شما افكار منفی درسر بپرورانيد محيطی در اطراف خود به وجود می آوريدكه متناسب باآن جو نتايجی منفی به بارمی آيد.

برای آنكه وضعيت خود را عوض كنيد، به گونه ای ديگر بينديشيد در مقابل اوضاع ناگوار تسليم پذيری نشان ندهيد . اوضاع و احوال را آن طور كه بايد و شايد در ذهنتان نگاه داريد و آن را تا آنجا كه ممكن است تقويت كنيد . آن را باور داشته باشيد و برای تحقق آن دعا كنيد . روی آن كار كنيد، كم كم خواسته شما همان طور كه آرزو كرده ايد ، عملی می شود رمز زندگی بهتر و موفقيت آميزتر بيرون انداختن افكار كهنه و ناسالم قديمی و جايگزين كردن آن با ايمانی پويا ، حياتبخش و جديد است . افكاری كه می توانيد به آن متكی باشيد ، جهش و جاری شدن افكاری نو كه زندگی و شخص شما را متحول می سازد.

چهارشنبه 20/4/1386 - 6:57
پسندیدم 0
UserName