امید و زندگی ...
توسط : سید ح
چه امید بندم در این زندگانی
که در نا امیدی سر آمد جوانی
سرآمد جوانی و ما را نیامد
پیام وفایی از این زندگانی
سه شنبه 19/4/1386 - 18:32
پسندیدم 0
UserName