بدون چرا ...
توسط : سید ح
عشق تنها کار بی چرای عالم است ، چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد.
سه شنبه 19/4/1386 - 18:32
پسندیدم 0
UserName