بيشتريامون فكر ميكنيم رفيق ما خوبه
توسط : marzieh_kati

امام علي (عليه السلام): تنها بودن بهتر از رفيق بد داشتن است.

سه شنبه 19/4/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName