حقيقت بي ارزش!
توسط : marzieh_kati

حقيقت بي فايده است اگر به انسان نياموزد چگونه بايد زيست.

سه شنبه 19/4/1386 - 15:43
پسندیدم 0
UserName