نصایح حضرت لقمان
توسط : Saratan X
- حرص تو به دنیا به قدر ماندن تو در دنیا باشد.
- حرص تو به عمل به آخرت به قدر ماندن تو در آخرت باشد.
- جرات تو بر گناه به قدر صبر تو در آتش باشد.
سه شنبه 19/4/1386 - 15:25
پسندیدم 0
UserName