مرد کیست؟
توسط : Saratan X
ابوسعید را گفتند: كسى را مى شناسیم كه مقام او آن چنان است كه بر روى آب راه مى رود . شیخ گفت : كار دشوارى نیست ؛ پرندگانى نیز باشند كه بر روى آب پا مى نهند و راه مى روند.
گفتند: فلان كس در هوا مى پرد. گفت : مگسى نیز در هوا بپرد.
گفتند: فلان كس در یك لحظه ، از شهرى به شهرى مى رود . گفت : شیطان نیز در یك دم ، از شرق عالم به مغرب آن مى رود. این چنین چیزها، چندان مهم و قیمتى نیست . مرد آن باشد كه در میان خلق نشیند و برخیزد و بخسبد و با مردم داد و ستد كند و با آنان در آمیزد و یك لحظه از خداى غافل نباشد.
سه شنبه 19/4/1386 - 15:16
پسندیدم 0
UserName