مغرور نشو..
توسط : Saratan X
هیچ وقت به خودت مغرور نشو ....... برگ ها همیشه وفتی می ریزن كه فكر می كنن طلا شدن.
سه شنبه 19/4/1386 - 15:15
پسندیدم 0
UserName