تحمل كن..
توسط : Saratan X
پیاده شطرنج هم اگر راه را تا آخر ادامه دهد وزیر می شود.
سه شنبه 19/4/1386 - 15:14
پسندیدم 0
UserName