اين رد پا مال كيست؟
توسط : 707070

مردی به همراه راهنمايي عرب از بيابان مي گذشت.روزي نبود كه مرد عرب بر روي شن هاي داغ زانو نزند و با خدايش راز ونياز نكند.سرانجام يك روز عصر مرد كافر از مرد عرب پرسيد:«از كجا  مي داني كه خدايي هست؟»

راهنما لحظه اي به او كه نيشخند تمسخر آميزي بر لب داشت نگاه كرد و بعد پاسخ داد :«از كجا مي دانم كه خدايي هست؟از كجا فهميدم كه ديشب  نه آدم ، كه شتري از اينجا عبور كرده است؟مگر از روي ردپاي باقي مانده در شن ها نبود؟ »و با اشاره به خورشيدي كه آخرين انوارش را از دامن افق جمع مي كرد در ادامه گفت:«اين رد پا مال انسان نيست».

اوشو

سه شنبه 19/4/1386 - 10:27
پسندیدم 0
UserName