فضيلت خواندن قرآن از زبان اميرالمومنين علي سلام الله عليه
توسط : Vistaaaaa
 اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود: خانه اى كه در آن قـرآن خـوانـده شـود و ذكـر خـداى عـزوجـل (و يـاد او) در آن بشود، بركتش بسيار گردد، و فـرشـتـگـان در آن بـيـايـنـد و شـيـاطـيـن از آن دور شـونـد، و بـراى اهـل آسـمـان مـى درخـشـد چـنـانـچـه سـتـارگـان بـراى اهـل زمـيـن مـى درخـشـد، و خـانـه اى كـه در آن قـرآن خـوانـده نـشـود و ذكـر خـداى عـزوجـل در آن نـشود بركتش كم شود، و فرشتگان از آن دور شوند و شياطين در آن حاضر گردند.
سه شنبه 19/4/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName