او هم زد به قلبم خنجري ...
توسط : عافی

عاشق هرکس شدم او شد نصيب ديگري ...

دل به هرکس دادم او هم زد به قلبم خنجري ...

من سخاوت ديده ام دل را به هرکس مي دهم ...

شرم دارم پس بگيرم آنچه را بخشيده ام

سه شنبه 19/4/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName