گرانبها ترین لحظات زندگی ما اوقاتی است
توسط : حامد...
 

گرانبها ترین لحظات زندگی ما اوقاتی است که خود را آگاهانه در گیر روابط انسانی و ستایش زیبایی ها می کنیم.... ستاره ی بخت هیچکس شوم نیست این ما هستیم که آسمان را بد تعبیر میکنیم

سه شنبه 19/4/1386 - 7:59
پسندیدم 0
UserName