پويايي و بازدهي انسان هايي
توسط : حامد...
 

پويايي و بازدهي انسان هايي كه داراي ارزش ها و اصول مكتوب هستند ، بيش از انسان هايي است كه فاقد آن هستند .

سه شنبه 19/4/1386 - 7:44
پسندیدم 0
UserName