كسي كه به دانش از مردم پيش باشد
توسط : حامد...
كسي كه به دانش از مردم پيش باشد ، ارزش او بيش باشد
سه شنبه 19/4/1386 - 7:42
پسندیدم 0
UserName