شفای دل و رحمت الهی...
 

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

                                                    

و ما آنچه از قرآن فرستیم شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان است و (لیکن) کافران را به جز زیان چیزی نخواهد افزود.

 

و ما هرگاه به انسان نعمتی عطا کردیم (کفران کرد و) رو بگردانید و دوری جست، و هر گاه شر و بلایی به او روی آورد به کلی (از خدای مهربان) مایوس و ناامید شد.

 

تو به خلق بگو هر کس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد و خدای شما بر آن که راه هدایت یافته از همه کس آگاه تر است (و هدایت شدگان را بر گمراهان کاملاً امتیاز خواهد داد).

 

سوره ی مبارکه ی بنی اسرائیل، آیات 82 و 83 و 84

 

 

 

 

سه شنبه 19/4/1386 - 6:4
پسندیدم 0
UserName