بــراي هــم بــمــانــيــم . . .
توسط : عافی

مـن وتـو از تـبـار بـي كـسـانـيـم در اين غوغا چه كس را كس بدانيم

كـسـي نـشـنـيـده فـريـاد كـمـك را كــمــك تــا بــراي هــم بــمــانــيــم

دوشنبه 18/4/1386 - 23:39
پسندیدم 0
UserName