استفاده معنوی از اینترنت درآمریکا
توسط : ZohooreYar

به گزارش شبکه خبری رویتریک چهارم کاربران بزگسال اینترنت درآمریکا که حدود28میلیون نفرهستند به دنبال اطلاعات مذهبی ومعنوی دراین شبکه اند. این رقم روزانه بالغ برسه میلیون نفرمی شود که بیشترازکاربری اینترنت برای اموربانکی وشرط بندی است. براساس این گزارش به نظرنمی رسد که مراکزدینی به این زودی ازجمعیت خالی شوند چراکه جستجوگران بیشتربه دنبال تحقیق اموردینی هستند تابرقراری ارتباط باسایرکاربران.

دوشنبه 18/4/1386 - 23:20
پسندیدم 0
UserName