در تاریکی دیشب...
توسط : ساناز-
در میان تاریکی های دیشب./
کسی مرد./
درست هنگامیکه دیگری جستجویش میکرد./
گره های قدیمی  آشنایی   دیگر فایده ای نداشت./
کسی مرد./
در میان تاریکی های دیشب./
در دور ./
حتی دور تر از دریاها./
تنها گفت می خواهد رها شود./
رها./
شاید تنها
./
ساناز./
دوشنبه 18/4/1386 - 21:52
پسندیدم 0
UserName