نابینا کیست ؟...
توسط : senator1990

نابینا آن نیست که چشمش نبیند

نابینا آن است که دلش نبیند.

                 پیامبر اکرم(ص)

دوشنبه 18/4/1386 - 19:45
پسندیدم 0
UserName