برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها:

برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها:


علاوه بر صرفه اقتصادی دلایل زیر استفاده از انرژی هسته ای را ضروری مینماید.

  • منابع فسیلی محدود بوده و متعلق به نسلهای آتی میباشد.

  • استفاده از نفت خام در صنایع تبدیل پتروشیمی ارزش بیشتری دارد.

دوشنبه 18/4/1386 - 19:19
پسندیدم 0
UserName