در یک صقحه وب نه موضوع مهم مطرح است که حتما با ید با آنها آشنا شد:
در یک صقحه وب نه موضوع مهم مطرح است که حتما با ید با آنها آشنا شد:
1- محل آدرس‌دهی یا واحد URL
2- متن و نوشته‌های قابل رویت
3- تصویر
4- ما‌فوق متنها که خود زیر مجموعه‌های متفاوتی دارد
5- اتصالات گرافیکی
6- جداول برای نمایش
7- میله حرکت
8- فریمها و پنجره‌ها
9- صوت
دوشنبه 18/4/1386 - 19:4
پسندیدم 0
UserName