به انديشه هاي آرام بخش روي آوريد؛
توسط : حامد...
 

به انديشه هاي آرام بخش روي آوريد؛ صحنه هاي آرام بخش را تصور كنيد ، نوايي آرام بخش را به خاطر بياوريد و ببينيد چگونه دگرگون مي شويد.

دوشنبه 18/4/1386 - 17:7
پسندیدم 0
UserName