آن كس كه به نفس
توسط : حامد...
آن كس كه به نفس خويش اعتماد دارد اعتماد ديگران را هم بر مي انگيزد.
دوشنبه 18/4/1386 - 16:58
پسندیدم 0
UserName