امام علی (ع)
توسط : حامد...
 

امام علی (ع)

نمازوسيله تقرب و نزديک شدن هر پارسايی به خداست ، و حج ، جهاد افراد

ناتوان است .هر چيزی زکات دارد و زکات و پاک کردن بدن ، روزه گرفتن

است . جهاد زن هم خوب شوهرداری کردن مي باشد.

الصلاة قربان کل تقي ، و الحج جهاد کل ضعيف ، و لکل شي ء زکاة و زکاة

البدن الصيام ، و جهاد المرأة حسن التبعل

 ( نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، ص 1152)

دوشنبه 18/4/1386 - 16:55
پسندیدم 0
UserName