هرگز نبايد فراموش كرد
توسط : حامد...
 

هرگز نبايد فراموش كرد كه خواستن ، كوشيدن است و اراده ، گذرگاه عمل.

دوشنبه 18/4/1386 - 16:54
پسندیدم 0
UserName