محبت پژمردگان را شاداب،
توسط : حامد...
 

محبت پژمردگان را شاداب، ناتوان را توانا، گمراهان را هدايت، مأيوسان را اميدوار و خسته دلان را جان مي بخشد.

دوشنبه 18/4/1386 - 16:54
پسندیدم 0
UserName