تابه شما هم کوچک است؟
توسط : بر ز خ

سلام

دو مرد، در کنار درياچه اي مشغول ماهيگيري بودند. يکي از آنها ماهيگير با تجربه و ماهري بود اما ديگري ماهيگيري نمي دانست.
هر بار که مرد با تجربه يک ماهي بزرگ مي گرفت، آنرا در ظرف يخي اي که در کنار دستش بود مي انداخت تا ماهي ها تازه بمانند، اما ديگري به محض گرفتن يک ماهي بزرگ آنرا به درياچه پرتاب مي کرد.
ماهيگير با تجربه، از اينکه مي ديد آن مرد چگونه ماهي ها را از دست مي دهد بسيار متعجب بود. لذا پس از مدتي از او پرسيد:
-
چرا ماهي هاي به اين بزرگي را به دريا چه پرت مي کني؟
- مرد جواب داد: آخر تابه ي من کوچک است!

گاهي ما نيز همانند اين مرد، شانس هاي بزرگ، شغل هاي بزرگ، روياهاي بزرگ و فرصت هاي بزرگي که خداوند به ما ارزاني مي دارد را قبول نمي کنيم. چون ايمانمان ضعيف است.
ما، به مردي که تنها نيازش، تهيه يک تابه ي بزرگتر بود مي خنديم، اما نمي دانيم که تنها نياز ما نيز، آنست که ايمانمان را افزايش دهيم.
خداوند هيچگاه چيزي را که شايسته آن نباشي به تو نمي دهد.
اين بدان معناست که با اعتماد به نفس کامل، از آنچه خداوند بر سر راهت قرار مي دهد استفاده کني.
هيچ چيز براي خدا غير ممکن نيست.
به ياد داشته باش:

به خدايت نگو که چقدر مشکلاتت بزرگ است
به مشکلاتت بگو که چقدر خدايت بزرگ است


دوشنبه 18/4/1386 - 12:9
پسندیدم 0
UserName