بلوغ انسان
توسط : 707070

يك برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابريشم تبديل مي شود.

يك مشت خاك در اثر تماس با نبوغ انسان به قصري بدل مي شود.

يك درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون مي شود و شكل معبدي مي گيرد.

يك رشته پشم گوسفند دز اثر تماس با ابتكار انسان به صورت لباسي فاخر در مي آيد.

اگر در برگ، خاك، چوب و پشم اين امكان هست كه ارزش خود را از طريق انسان صد برابر بلكه هزار برابركنند آيا من نمي توانم با اين بدن خاكي كه نام مرا حمل مي كنند چنان كنم.

«آگ ماندينو»

دوشنبه 18/4/1386 - 11:55
پسندیدم 0
UserName