فرصت
توسط : 707070

فرصت نيز مانند اكسيژن هوا به فراواني در دسترس همه است. 

عقيده اشتباه اين است كه:«بخت فقط يكبار در خانه را مي زند»اما بايد دريابيم آنچه با ما تصادف كرده است فرصت بوده نه اتوبوس.

«جان راجر»

دوشنبه 18/4/1386 - 11:30
پسندیدم 0
UserName