عقل شخص مسلمان چه موقعي كامل است
توسط : بر ز خ
 

سلام

امام رضا(ع)مي فرمايد:

عقل شخص مسلمـان تمـام نيست, مگر ايـن كه ده خصلت را دارا بـاشـد:

1ـ از او اميد خير باشد.

2ـ از بدى او در امان باشند.

3ـ خير اندك ديگرى را بسيار شمارد.

4ـ خير بسيار خود را اندك شمارد.

5ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.

6ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.

7ـ فقـر در راه خـدايـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد.

8ـ خـوارى در راه خـدايـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد.

9ـ گمنـامـى را از پـرنـامـى خـواهـانتـر بـاشـد.

10ـ سپس فـرمـود: اما دهمى!  و چيست دهمى ؟ به او گفته شـد: چيست؟ فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ايـن كه بگـويـد او از مـن بهتـر و پـرهيزكـارتـــر است.

دوشنبه 18/4/1386 - 11:25
پسندیدم 0
UserName