دزد پر به سر!
توسط : 707070

مردي نزد حضرت سليمان (ع)آمد و شكايت كرد كه همسايه ها مرغابي مرا ميدزدند و نميدانم كيست. سليمان(ع)وقتي مردم در مسجد بودندخطبه خواند و گفت: يكي از شما مرغ همسايه را مي دزدد و داخل مسجد مي شود، در حالي كه پر او بر سرش است، مردي دست به سر كشيد.گفت:بگيريد كه دزد اوست!

دوشنبه 18/4/1386 - 11:23
پسندیدم 0
UserName