"زندگی راه امید داشتن است."
توسط : عافی

زندگی
زندگی چیست؟
زندگی زیستن است.
زندگی عشق به دوست داشتن است.
زندگی آوازیست که به هنگام سحر مرغ سحر می خواند.
زندگی خواستن است.
زندگی پیغامی است که جهان را به طراوت می خواند.
زندگی فریاد است.
فریادی در باد گذرش بادی سخت
و در آن خاک حوادث بسیار
سخنش فریادی است که به ما می گوید:
"
زندگی راه امید داشتن است."

دوشنبه 18/4/1386 - 9:24
پسندیدم 0
UserName