تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) 2
در مقابله و برداشتهای متفاوت از این احادیث سه گروه به وجود آمدند. گروه اول مخالفانی که معتقدند شیعیان در دوران غیبت امام عصر(عج) نباید به برقراری حکومت اسلامی همت بگمارند و تنها کار آنها امر به معروف و نهی از منکر است. گروه دوم مخالفان برقراری حکومت که با افزودن آیات و روایاتی که مبین رشد ظلم و فساد و تباهی پیش از ظهور حضرت ولی عصر(عج) است، معتقدند نه تنها نباید در دوران غیبت به فعالیتی که منجر به بوجود آمدن حکومت اسلامی است دست زد بلکه باید به فسادها، ظلم ها و تباهی به وجود آمده در اجتماع دامن زد تا صاحب اصلی و برقرار کننده حکومت اسلامی که همان حضرت مهدی(عج) است ظهور کند از این رو اصلاح امور و برقراری حکومت و نهی از منکر ظهور را به تاخیر می اندازد.

گروه سوم کسانی هستند که معتقدند منتظر مصلح باید خود صالح باشد و زمینه را برای ظهور حضرت اباصالح المهدی(عج) فراهم نماید. پیامبر (ص) خصوصیات منتظران واقعی حضرت را در حدیثی این گونه بر می شمارد: طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی و هومقتد به قبل قیامه یتولی ولیه و یتبرا من عدوه و یتولی الائمه الهادیه من قبله اولئک رفقایی و ذوو ودی و مودتی واکرم امتی علی ... (5) خوشا به کسی که به حضور قائم برسد و حال آن که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد. آن که با دوست او دوست و با دشمن او دشمن و مخالف است و با رهبران و پیشوایان هدایتگر پیش از او نیز دوست است.

برای رد نظرات دو دسته اول که با سند قرار دادن احادیث فوق دلیلی برای عدم برقراری حکومت اسلامی در دوران غیبت حضرت قائم(عج) را استخراج کرده اند باید گفت: امام محمد باقر(ع) در صحیحه عیص بن قاسم قیامها را به دو دسته قیامهایی که جلوداران آنها مردم را به خود دعوت می کنند و قیامهایی که برای مقابله با باطل و اقامه حق صورت می گیرد تقسیم و قیامهای دسته دوم را تایید می کنند. (6)

دوشنبه 18/4/1386 - 9:5
پسندیدم 0
UserName