امام علي (ع) :
توسط : حامد...
 

امام علي (ع) :

با مردم آنچنان معاشرت کنيد که اگر بميريد بر مرگ شما اشک ريزند و اگر زنده بمانيد به شما عشق ورزند

و قال [ع ] : خالطوا الناس مخالطه ان متم معها بکوا عليکم ، و ان عشتم حنوا اليکم

نهج البلاغه

دوشنبه 18/4/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName