بهترين هديه

خواستم هدیه ای برایت بفرستم : گل گفت مرا بفرست ، با عطرخود او را شاد سازم گفتم اوخودش گل است . خار گفت: مرا بفرست تا به چشم دشمنانش فرو روم گفتم او آنقدر مهربان است كه دشمن ندارد ؛ بلبل گفت مرا بفرست تا با آوازم او را شاد سازم گفتم نه او خوش صداست . ناگهان صدای قلبم به گوشم رسید ؛ صدای طپش قلبم بود كه می گفت مرا بفرست تادوستش بدارم

يکشنبه 17/4/1386 - 22:17
پسندیدم 0
UserName