بگذاريد افراد از انجام پيشنهادات شما خوشحال شوند.
توسط : حامد...

 

برای دوستیابی و نفوذ بر ديگران ، بگذاريد افراد از انجام پيشنهادات شما خوشحال شوند.

يکشنبه 17/4/1386 - 18:3
پسندیدم 0
UserName