هميشه اين سه اصل را به خاطر داشته باش
توسط : حامد...
 

هميشه اين سه اصل را به خاطر داشته باش : توانايي ، انعطاف ، شهامت .

يکشنبه 17/4/1386 - 18:0
پسندیدم 0
UserName