هنگامی که ...
توسط : سید ح
هنگامی دستم را دراز کردم که
 
دستی نبود

هنگامی لب به زمزمه گشودم که
 
مخاطبی نداشتم

و هنگامی تشنه آتش شدم،

که در برابرم دریا بود و دریا و دریا ...!
يکشنبه 17/4/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName