فواید کم خوری...2
توسط : AB2007

              فواید ظاهری کم خوری در نظر ائمّه

ـ سلامت تن :

پیامبر خدا(ص)می فرمایند:مادر همه ی دارو ها کم خوری است.

امام علی(ع)می فرمایند:کم خوری مانع بسیاری از بیماری های جسم می شود.

امام علی(ع):خوراک را کم کن تا نا تن درستی را کم کنی .
امام علی (ع):کم خوری مایه ی گرامی داشتن بیشتر خویش است وسلامت بیشتر را استمرار می بخشد.

امام رضا (ع):بدن بسان زمین پاک وآماده برای زراعت است که اگر آبادانی وآبدهی بدان ،مراقبت شود،بگونه ای که آب نه فرا تر از نیاز بدان برسد تا آن را غرق کند ونه از اندازه کمتر باشد تا آن را به تشنگی  گرفتار سازد ،آبادانی اش استمرار می یابد  ؛امّا اگر از آن غفلت شود به تباهی می گراید وعلف هرز در آن می روید.

بدن،چنین حکایتی دارد وتدبیرآن در خوراک ونوشیدنی ها چنین است.(پس) سامان وسلامت می یابدو عافیت در آن ریشه می گسترد .

بنگر که چه چیز با تو سازگار استوتنت با چه چیزی نیرو می گیرد،همان را برای خویش مقرّر بدار وخوراک خود گیر.

(منبع:کتاب دانش نامه ی احادیث پزشکی )

يکشنبه 17/4/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName