حقيقت مرگ ودروغهاي زندگي
توسط : بر ز خ
 

سلام

مرگ از زندگي پرسيد: آن چيست که باعث ميشود تو شيرين و من تلخ جلوه کنم؟ زندگي لبخندي زد و گفت: دروغ هايي که در من نهفته است و حقيقتي که تو در وجودت داري

يکشنبه 17/4/1386 - 15:38
پسندیدم 0
UserName