شعری ازدیوان امام
توسط : ZohooreYar
 

ازغم دوست، دراین میکده فریادکشم

دادرس نیست که درهجررخش دادکشم

دادوبیداد که درمحفل مارندی نیست

که برش شکوه برم، دادزبیدادکشم

شادیم داد، غمم داد وجفاداد ووفا

باصفامنت آن راکه به من داد، کشم

عاشقم، عاشق روی تو، نه چیزدگری

بارهجران ووصالت به دل شاد، کشم

درغمت ای گل من، ای خسرومن

جورمجنون ببرم، تیشه فرهادکشم

مردم اززندگی بی توکه بامن هستی

طرفه سری است که باید براستادکشم

سالهامی گذرد، حادثه هامی آید

انتظارفرج ازنیمه خردادکشم

 

«ازدیوان امام خمینی»

يکشنبه 17/4/1386 - 15:5
پسندیدم 0
UserName