گلستان سعدی.... نصایح سعدی 2
توسط : hormoznegar

خبری که می دانی که دلی بیازارد تو خاموش تا دیگر بیارد.

بلبلا مژده بهار بیار      خبر بد به بوم بازگذار.

گلستان سعدی
يکشنبه 17/4/1386 - 14:30
پسندیدم 0
UserName