گلستان سعدی 000 نصایح سعدی"1"
توسط : hormoznegar
هر که نصیحت خود رای کند،خود به نصیحت گری محتاج است.
گلستان سعدی
 
يکشنبه 17/4/1386 - 14:26
پسندیدم 0
UserName