هنگامي احساس مي كنيد زندگي تان معني دارد
توسط : حامد...
 

 

هنگامي احساس مي كنيد زندگي تان معني دارد كه بدانيد در دنيا نقش مؤثري ايفا مي كنيد.

يکشنبه 17/4/1386 - 10:34
پسندیدم 0
UserName