مشورت
توسط : 707070

يكبار كه يكي از فرماندهان نظامي حمله جسورانه اي را طرح ريزي ميكرد يكي از ژنرال ها هراسان پيشنهاد او را رد كرد و گفت:من از عواقب اين كار وحشت دارم ،مي ترسم كه....

فرمانده همانطور كه روي شانه زير دست ترسوي خود دست ميگذاشت گفت‌:«ژنرال هيچگاه با ترسهايتان مشورت نكنيد.»

يکشنبه 17/4/1386 - 10:31
پسندیدم 0
UserName