تنها دری که فقط از درون باز می شود
توسط : 707070

«هولمن هانت»هنرمند بزرگ تصويري از حضرت عيسي را نقاشي كرده است كه در آن مسيح در باغي ايستاده است در يك دست فانوسي دارد و با دست ديگر به دري مي كوبد.يكي از دوستان هانت به او گفت:هولمن تو در اين نقاشي مرتكب يك اشتباه شده اي،اين در دستگيره ندارد.هانت پاسخ داد:اين اشتباه نيست زيرا اين در قلب بشر است كه تنها مي تواند از درون باز شود.

يکشنبه 17/4/1386 - 10:20
پسندیدم 0
UserName