ماشین بخار

ماشین بخار

تا حدود سه قرن پیش ، انسان فقط از انرژی عضلات خود انرژی چهار پایان ، با وسایل ساده‌ای که ساخته بود، برای انجام کار استفاده می‌کرد. چهار پایانی مانند اسب و الاغ و شتر برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گرفتند و از گاو هم برای کندن زمین و کشاورزی بهره می‌گرفتند. از نیروی آب و باد هم برای آسیا کردن غلات در آسیابهای آبی و بادی استفاده می‌کردند و قایقهای کوچک را در آبهای جاری و ساکن به حرکت در می‌آوردند. همزمان با پیشر فت تمدن ، نیاز به منابع نیرو و انرژی بیشتر شد و انسان توانست ابتدا از نیروی باروت و سپس از نیروی بخار و انرژی سوختهای فسیلی استفاده کند و ماشینهای گرمایی را به کار اندازد.

مسیری که بخار آب طی می‌کند تا به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد، بسیار ساده و قابل فهم است. هنگامی که آب در داخل یک دیگ به دمای استفاده قرار گیرد، بسیار ساده و قابل فهم است. هنگامی که آب در داخل یک دیگ به دمای بالاتر از 100 درجه سلسیوس برسد، به بخار آب تبدیل می‌شود و هر یک سانتیمتر مکعب آب حجمی بر ابر 1700 سانتیمتر مکعب می‌یابد و به عکس ، اگر بخار آب ، سرد و به آب تبدیل شد، حجمی برابر 1700/1 حجم اولیه را خواهد یافت. در اثر این تغییر حجم و تغییر فشاری که روی پیستونی به وجود می‌آورد، انرژی بخار به پیستون منتقل می‌شود. ماشینی که با استفاده از نیرو و انرژی بخار کار می‌کند، ماشین بخار نامیده می‌شود.


يکشنبه 17/4/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName