ماشینها برای انجام کار
ماشینها برای انجام کار ، صورتی از انرژی را به کار مکانیکی تبدیل می‌کنند. به غیراز ماشینهای ساده انواع دیگر ماشینها عبارت‌اند از: ماشینهای مکانیکی ، ماشینهای گرمایی ، ماشینهای الکترونی و ماشینهای فوتونی (نوری و موجی). در ماشینهای مکانیکی از انرژی آب یا انرژی باد یا انرژی عضلات انسان یا حیوان برای حرکت اجسام و آسان کردن کارها استفاده می‌شود. در بعضی از ماشینها می‌توان ابتدا مقداری انرژی را ذخیره کرد و سپس انرژی ذخیره شده را به تدریج به کار برد. ماشینها و ساعتهای کوکی نمونه‌ای از ماشینهای مکانیکی هستند.

در این گونه ماشینها انرژی در یک فنر ذخیره می‌شود. به ماشینهایی که در آن ها مواد سوختنی مانند زغال سنگ ، نفت یا گاز یا الکل می‌سوزد و گرمای حاصل به انرژی مکانیکی یا کار تبدیل می‌شود، ماشین گرمایی می‌گویند. این گونه ماشینها انواع گوناگون دارند. ماشینهای گرمایی شامل سه دسته‌اند: ماشینهای برون سوز ، ماشینهای درون سوز و جتها و راکتها.
يکشنبه 17/4/1386 - 9:50
پسندیدم 0
UserName