به خدا توكل كنيد
توسط : بر ز خ
 

سلام

منت از خلقي براي لقمه اي نان مي كشيم
ديگري نان مي دهد ما ناز اينان مي كشيم
چون توكل نيست كار ما به دست مردم است
خواجه ما را منتظر ما ناز دربان مي كشيم

يکشنبه 17/4/1386 - 9:4
پسندیدم 0
UserName